220 N Chautauqua

​​1st Baptist Church

Sedan, Kansas

Talk to Us

First Baptist Church of Sedan

220 N Chautauqua, Sedan, KS  67361

+1.620.725.5399

fbcsedan@att.net

Worship with Us