220 N Chautauqua

​​1st Baptist Church

Sedan, Kansas